SFHV

Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper, SFHV, bildades den 10 juli 1979 vid ett sammanträde i Sundsvallsbankens styrelserum på Regeringsgatan 42 i Stockholm. Sammankallande var bankens fonddirektör Henry Vinterman. Övriga närvarande vid detta historiska tillfälle var Kurt M. Holm, Ernst-Olov Melin, Per-Erik Ohlsson, Tage Renander, Bo Niklasson, förste antikvarien vid Kungl. Myntkabinettet Ernst Nathorst-Böös och Aktiespararnas chefredaktör Stig Nordvall, mötets sekreterare.

En interimsstyrelse bildades med Kurt M. Holm som ordförande, Henry Vinterman som vice ordförande, Stig Nordvall som sekreterare och redaktör för föreningens medlemstidning, Ernst-Olov Melin som klubbmästare och övriga deltagare som ledamöter. Det första föreningsmötet hölls den 4 oktober samma år på Historiska museet där Ernst Nathorst-Böös förevisade en del av museets värdepapperssamlingar. Ett 20- tal medlemmar mötte upp. Genom den lilla auktion som hölls i anslutning till den efterföljande måltiden i museets cafeteria tillfördes föreningskassan sin första intäkt : 500 kronor.

Föreningens stadgar, som ursprungligen utarbetats av jur dr Nathorst-Böös, fick sitt nuvarande utseende genom moderniseringar 1989 och 2002. Av stadgarna framgår att föreningens ändamål är att stödja och främja samlandet av historiska värdepapper, främst gamla aktiebrev och obligationer, och att vidga kunskaperna om värdepapperens och företagens historia.

Föreningens första stora auktion ägde rum den 22 mars 1980 i Historiska museets lokaler. Den var välbesökt av deltagare från såväl London (uppköpare från Stanley Gibbons) som Frankfurt. Totalt såldes vid detta tillfälle gamla värdepapper för 64 800 kronor. Som ett exempel kan nämnas ett brev för Carl XIII:s bro från 1818 (50 Rdr) för 3.400 kr.

Sedan dess har ytterligare 64 auktioner ägt rum – en vår auktion och en höst auktion varje år. Den största och mest välbesökta (ca 75 personer) var den som anordnades på Stockholms Fondbörs den 22 april 1989 med anledning av föreningens 10 års jubileum. Då såldes 178 poster till ett totalt belopp av 320.000 kr (dvs 1.798 kr per post). Toppnumret vid den auktionen var ett aktiebrev för Svenska Levantiska Compagniet på 1.500 daler Kmt från 1748; det gick för 37.000 kr. Vid samma tillfälle såldes ett av Carl XV undertecknat aktiebrev för Åminne Bolag från 1859 på 500 Rdr för 23.000 kr.

Föreningen har hittills haft fem ordförande: Kurt M. Holm (1979-1982 och 1991-1994), Henry Vinterman (1982-1985), Håkan Gergils (1985-1989), Ragnar Boman (1989-1991) och John Örtengren (1994- ).